اعضای هیات علمی

علیرضا محمدزاده وادقانی

علیرضا محمدزاده وادقانی،

دانشیار
  • مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز
  • دبیر کمیته علمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112412
اتاق : 432
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1396←1398
  • عضو کمیته اخلاق پژوهش های زیست پزشکی 1396←1399
  • گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه تهران 1395←1397
  • دبیر کمیته علمی 1395←…
  • مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز 1394←…
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، نانت فرانسه ، حقوق دریایی و هوایی

1362 ← 1367

فعالیت های علمی