اعضای هیات علمی

علیرضا محمدزاده وادقانی

علیرضا محمدزاده وادقانی،

دانشیار
  • پردیس البرز ، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز
  • وزارت ارشاد ، دبیر کمیته علمی
  • دانشگاه تهران ، عضو کمیته اخلاق پژوهش های زیست پزشکی
  • دانشگاه تهران ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1396←1398
  • دانشگاه تهران ، عضو کمیته اخلاق پژوهش های زیست پزشکی 1396←1399
  • دانشگاه تهران ، گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه تهران 1395←1397
  • وزارت ارشاد ، دبیر کمیته علمی 1395←…
  • پردیس البرز ، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز 1394←…
  • دانشگاه تهران ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، نانت ، حقوق

1364 ← 1368

فعالیت های علمی