اعضای هیات علمی

علیرضا محمدزاده وادقانی

علیرضا محمدزاده وادقانی،

دانشیار
  • ، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز
  • ، دبیر کمیته علمی
  • ، عضو کمیته اخلاق پژوهش های زیست پزشکی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112412
اتاق : 432
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1396←1398
  • ، عضو کمیته اخلاق پژوهش های زیست پزشکی 1396←1399
  • ، گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه تهران 1395←1397
  • ، دبیر کمیته علمی 1395←…
  • ، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز 1394←…
  • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، نانت ، حقوق

1364 ← 1368

فعالیت های علمی