اعضای هیات علمی

منوچهر محمدی

منوچهر محمدی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کارولینای جنوبی ، روابط بین الملل

1388 ← 1388

Ph.D ، کارولینای جنوبی ، مطالعات بین الملل

1388 ← 1388

Ph.D ، کارولینای جنوبی ، مطالعات بین الملل

1355 ← 1358

M.Sc ، ویسکانسین ، علوم سیاسی

1354 ← 1355

M.Sc ، شهید بهشتی ، علوم سیاسی

1348 ← 1352

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1344 ← 1348

فعالیت های علمی