اعضای هیات علمی

مصطفی ملکوتیان

مصطفی ملکوتیان،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112373
اتاق : 415
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.Sc ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1367 ← 1375

M.Sc ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1363 ← 1367

کارشناسی ، شهید بهشتی ، علوم سیاسی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی