اعضای هیات علمی

نادر میرزاده کوهشاهی

نادر میرزاده کوهشاهی،

استادیار
  • عضو کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته ((حقوق عمومی))
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112416
اتاق : 431
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 29 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

  • عضو اصلی هیأت مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1398←1400
  • عضو کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته ((حقوق عمومی)) 1394←…
  • مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل پردیس البرز دانشگاه تهران 1393←1395
  • مدیر دفتر امور شاهد و ایثار گر دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392←1394
  • عضو هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه تهران 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق عمومی

1383 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق عمومی

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1370 ← 1373

فعالیت های علمی