اعضای هیات علمی

محمد حسن صادقی مقدم

محمد حسن صادقی مقدم،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112384
اتاق : 416
صفحه رخ نما
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف) 2105201 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
حقوق مدنی 8 (شفعه، وصیت و ارث) 2105208 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
حقوق مدنی 8 (شفعه و وصیت و ارث) 2104165 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف) 2105201 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق مدنی 8 (شفعه، وصیت و ارث) 2105208 3 03 هرهفته دو شنبه (07:00 - 10:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق مدنی 8 (شفعه، وصیت و ارث) 2105208 3 01 هرهفته یک شنبه (07:00 - 10:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق مدنی 8 (شفعه، وصیت و ارث) 2105208 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 8 (شفعه، وصیت و ارث) 2105208 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق و فناوری های نوین زیست پزشکی 2105519 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1