اعضای هیات علمی

محمد حسن صادقی مقدم

محمد حسن صادقی مقدم،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112384
اتاق : 416
صفحه رخ نما

پروفایل

  • مدیر گروه 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، حقوق خصوصی

1367 ← 1373

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، حقوق خصوصی

1364 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1356 ← 1364

فعالیت های علمی