اعضای هیات علمی

محمود عرفانی

محمود عرفانی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.Sc ، تهران ، حقوق

1107 ← 1347

M.Sc ، پاریس ، حقوق خصوصی و اسلامی

1107 ← 1352

دکتری ، عدم اعلام ، حقوق خصوصی و اسلامی

1107 ← 1111

Ph.D ، پاریس ، حقوق خصوصی و اسلامی

1107 ← 1355

فعالیت های علمی