اعضای هیات علمی

مجید حسینی

مجید حسینی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112375
اتاق : 364
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • مدیریت بهره برداری باغ کتاب تهران 1394←1395
  • عضو هیأت امنای بنیاد ادبیات داستانی ایران 1393←1395
  • مدیرعامل مؤسسه نشر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1382 ← 1388

فعالیت های علمی