اعضای هیات علمی

محمدعلی انصاری پور

محمدعلی انصاری پور،

دانشیار
  • ، تاسیس موسسه "بین المللی مطالعات اسلامی"
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112303
اتاق : 253
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، تاسیس موسسه "بین المللی مطالعات اسلامی" 1382←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی