اعضای هیات علمی

محسن برهانی

محسن برهانی،

استادیار
  • معاون گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112301
اتاق : 251
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه استدلالی 1 2104121 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
متون فقه 4 2105161 2 03 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فلسفه حقوق کیفری 2104139 1 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق جزای اختصاصی 3 (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص) 2104171 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
حقوق جزای اختصاصی 1 2104103 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
حقوق جزای اختصاصی 1 2104039 3 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1399/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
متون فقه 4 (فقه جزایی) 2104179 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
متون فقه 4 (فقه جزایی) 2104179 2 03 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فقه استدلالی 1 2104121 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق جزای عمومی 3 2104168 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متون فقه جزایی 2104101 3 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
قواعد فقه 2 2105182 1 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق جزای اختصاصی 2 2104040 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق جزای اختصاصی 2 ( جرایم علیه مصالح عمومی کشور) 2104170 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
قواعد فقه 2 (جزایی) 2104143 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
قواعد فقه 2 (جزایی) 2104143 1 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فلسفه حقوق کیفری 2104139 1 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی 1 2104103 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی 3 2104041 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی فقهی حقوق اطفال و نوجوانان 2104134 2 07 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3