اعضای هیات علمی

امیرناصر کاتوزیان

امیرناصر کاتوزیان،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی(نا مشخص)
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، حقوق

1335 ← 1339

فعالیت های علمی