اعضای هیات علمی

جمشید غلاملو

جمشید غلاملو،

استادیار
  • ، مدیریت مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : دفتر جزا و جرم شناسی
صفحه رخ نما
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون حقوقی 2 (حقوق جزایی) 2104181 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کار تحقیقی 2 2105190 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 08:45) 1399/03/31 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
جرم شناسی 2104033 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نهادها و ساز و کارهای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان 2104173 1 07 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی 1( جرایم علیه اموال و مالکیت) 2104169 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی 1 2104039 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
متون حقوقی 2 (حقوق جزایی) 2104181 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کار تحقیقی 2 2105190 1 05 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 12:45) 1398/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1397
حقوق جزای اختصاصی 2 2104040 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
جرم شناسی 2104033 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کار تحقیقی 2 2105190 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 08:45) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کار تحقیقی 2 2105190 1 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 08:45) 1397/04/03 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 2 2104040 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کار تحقیقی 2 2105190 1 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:45) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1