اعضای هیات علمی

جمشید غلاملو

جمشید غلاملو،

استادیار
  • مدیریت مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : دفتر جزا و جرم شناسی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

پروفایل

  • عضو کمیته همایش بین المللی «ابعاد حقوقی و جرم شناختی تروریسم» 1396←1396
  • مدیریت مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 1396←1399
  • مدیریت مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، تربیت مدرس ، حقوق کیفری و جرم شناسی

… ←

فعالیت های علمی