اعضای هیات علمی

جمشید غلاملو

جمشید غلاملو،

استادیار
  • ، مدیریت مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : دفتر جزا و جرم شناسی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، عضو کمیته همایش بین المللی «ابعاد حقوقی و جرم شناختی تروریسم» 1396←1396
  • ، مدیریت مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده 1396←1398
  • ، مدیریت مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی