اعضای هیات علمی

جهانگیر معینی علمداری

جهانگیر معینی علمداری،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112324
اتاق : 356
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1107 ← 1372

Ph.D ، تهران ، علوم سیاسی

1107 ← 1378

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1107 ← 1369

فعالیت های علمی