اعضای هیات علمی

جهانگیر معینی علمداری

جهانگیر معینی علمداری،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112324
اتاق : 356
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

… ← 1369

کارشناسی ارشد ، تهران ، علوم سیاسی

… ← 1372

دکتری ، تهران ، علوم سیاسی

… ← 1378

فعالیت های علمی