اعضای هیات علمی

کیامرث جهانگیر

کیامرث جهانگیر،

استادیار
  • ، نماینده دانشگاه تهران در کمیسیون تخصصی ...... وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112328
اتاق : 362
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

  • ، نماینده تام الاختیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 1391←1396
  • ، نماینده دانشگاه تهران در کمیسیون تخصصی ...... وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1389←…
  • ، دبیر هیئت رئیسه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی 1388←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی/جامعه شناسی سیاسی

1381 ← 1387

Ph.D ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1373 ← 1377

M.Sc ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1363 ← 1368

کارشناسی ، علامه طباطبائی ، علوم سیاسی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی