اعضای هیات علمی

سیدحسین سیف زاده

سیدحسین سیف زاده،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تهران ، علوم سیاسی

… ← 1355

کارشناسی ، تهران ، زبان انگلیسی

… ← 1352

Ph.D ، کالیفرنیا ، علوم سیاسی

… ← 1362

Ph.D ، دانشگاه کالیفرنیا-سانتاباربارا-رساله به تهران ، علوم سیاسی و رواط بین الملل

1387 ← 1387

فعالیت های علمی