اعضای هیات علمی

سیدحسین سیف زاده

سیدحسین سیف زاده،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کالیفرنیا-سانتاباربارا-رساله به تهران ، علوم سیاسی و رواط بین الملل

1387 ← 1387

Ph.D ، کالیفرنیا ، علوم سیاسی

1107 ← 1362

M.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1107 ← 1355

کارشناسی ، تهران ، زبان انگلیسی

1107 ← 1352

فعالیت های علمی