اعضای هیات علمی

حسین صفائی

حسین صفائی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی(نا مشخص)
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده بین المللی آموزش حقوق تطبیقی ، حقوق

1343 ← 1344

Ph.D ، پاریس ، حقوق

1340 ← 1344

M.Sc ، پاریس ، حقوق

1340 ← 1342

B.Sc ، تهران ، حقوق قضائی

1332 ← 1337

کارشناسی ، تهران ، الهیات ومعارف اسلامی

1331 ← 1333

فعالیت های علمی