اعضای هیات علمی

حسن مرادی

حسن مرادی،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، ، حقوق اقتصاد بین الملل

1374 ← 1375

Ph.D ، ، حقوق بین الملل

1369 ← 1373

M.S ، ، حقوق بین الملل

1367 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1357 ← 1364

فعالیت های علمی