اعضای هیات علمی

محمدحسین قائم مقام فراهانی

محمدحسین قائم مقام فراهانی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی(نا مشخص)
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، مویناید ، حقوق

1378 ← 1111

فعالیت های علمی