اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، مشهد ، زبان انگلیسی

… ← 1341

M.S ، کاتولیک ، کتابداری

… ←

M.S ، کاتالولیک ، روابط بین الملل

… ←

Ph.D ، کاتالولیک ، روابط بین الملل

… ←

فعالیت های علمی