اعضای هیات علمی

ابراهیم موسی زاده

ابراهیم موسی زاده،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112343
اتاق : 349
صفحه رخ نما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی 2103151 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ حقوق 2104199 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق عمومی در اسلام 2120038 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
متون فقه 3 (حقوق عمومی و بین الملل) 2104178 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق اداری 2 2103014 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی 3 2104147 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی کشورهای اسلامی 2120029 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل اسلامی 2101109 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل اسلامی 2103026 2 03 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق عمومی در اسلام 2120038 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق اداری 2 2103014 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فقه استدلالی نفت و گاز 2103181 3 03 | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی 3 2104147 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی کشورهای اسلامی 2120029 2 03 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تاریخ حقوق عمومی 2120016 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق عمومی در اسلام 2120038 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق اداری 1 2103013 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر 2103130 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فقه استدلالی نفت و گاز 2103214 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل اسلامی 2120031 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2