اعضای هیات علمی

احمد دوست محمدی

احمد دوست محمدی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
صفحه رخ نما

پروفایل

  • سر دبیر فصلنامه علمی- پژوهشی "پژوهشهای سیاست نظری" 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی