اعضای هیات علمی

سیروس فیضی

سیروس فیضی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112363
اتاق : 367
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

… ←

فعالیت های علمی