اعضای هیات علمی

بهرام مستقیمی قمی

بهرام مستقیمی قمی،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، ایران ، روابط بین الملل

1352 ← 1357

B.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1348 ← 1352

دکتری ، تهران ، علوم سیاسی

1107 ← 1111

فعالیت های علمی