اعضای هیات علمی

حسین بشیریه

حسین بشیریه،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما