اعضای هیات علمی

سیدعلی آزمایش

سیدعلی آزمایش،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، من پلیه ، جامعه شناسی

1345 ← 1349

Ph.D ، من پلیه ، حقوق خصوصی و اسلامی

1345 ← 1349

B.Sc ، تهران ، حقوق قضائی

1340 ← 1344

کارشناسی ارشد ، تهران ، علوم جزایی

1107 ← 1111

فعالیت های علمی