اعضای هیات علمی

عباسعلی عمید

عباسعلی عمید،(مرحوم)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : -
اتاق : -