اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباسعلی عمید

عباسعلی عمید،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : -
اتاق : -