اعضای هیات علمی

عبدالرحیم ذاکرحسین

عبدالرحیم ذاکرحسین،(مرحوم)

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

… ← 1343

Ph.D ، صوفیه ، حقوق بین الملل

1347 ← 1351

M.S ، تهران ، علوم سیاسی

1344 ← 1348

فعالیت های علمی