اعضای هیات علمی

محمدفرهاد عطائی

محمدفرهاد عطائی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112405
اتاق : 407
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 85 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، هاروارد ، مطالعات خاور میانه

1379 ← 1380

Ph.D ، کالیفرنیا برکلی ، مطالعات خاور نزدیک

1365 ← 1371

M.S ، دانشگاه اوهایو ، امور بین الملل

1354 ← 1356

کارشناسی ، ایالتی نیویورک ، اقتصاد

1350 ← 1354

فعالیت های علمی