اعضای هیات علمی

ابومحمد عسگرخانی

ابومحمد عسگرخانی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112360
اتاق : 360
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Diplomat ، THE Danish Institute for Human Rights ، human Rights

1382 ← 1382

دکتری ، کویینز ، روابط بین الملل

1368 ← 1374

فعالیت های علمی