اعضای هیات علمی

احمد نقیب زاده

احمد نقیب زاده،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112366
اتاق : 366
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Nanterre (ParisX ، علوم سیاسی

1361 ← 1365

M.Sc ، پاریس دهم ، مطالعات بین الملل

1360 ← 1361

M.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1354 ← 1357

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1350 ← 1354

فعالیت های علمی