اعضای هیات علمی

علی حسین مصلحی عراقی

علی حسین مصلحی عراقی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی(نا مشخص)
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی