اعضای هیات علمی

علیرضا خسروی

علیرضا خسروی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112321
اتاق : 252
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، تهران ، روابط بین الملل

1387 ← 1391

M.Sc ، تهران ، مطالعات منطقه ای

1382 ← 1385

کارشناسی ، تهران ، مدیریت

1378 ← 1382

فعالیت های علمی