اعضای هیات علمی

بهروز اخلاقی

بهروز اخلاقی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی