اعضای هیات علمی

اکبر ولی زاده

اکبر ولی زاده،

استادیار
  • چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 17 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در آسیای مرکزی و قفقاز 2106187 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/04 (15:00 - 17:00) ترم اول 1400
تاریخ اجتماعی سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106179 2 06 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 2106241 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
نقش روسیه در تحولات آسیای مرکزی و قفقاز 2106244 2 06 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مسائل راهبردی آسیای مرکزی و قفقاز 2106078 2 06 هرهفته پنج شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 2106241 2 06 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مسائل راهبردی آسیای مرکزی و قفقاز 2106078 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 2106241 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مسائل استراتژیک آسیای مرکزی و قفقاز 2106238 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ اجتماعی سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106179 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحولات سیاسی جاری در آسیای مرکزی و قفقاز 2106234 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 2106241 2 06 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی آسیای مرکزی و قفقاز 2106242 2 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 2106241 2 08 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تاریخ اجتماعی سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106179 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106219 2 07 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اقتصاد سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106236 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106188 2 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی آسیای مرکزی و قفقاز 2106242 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی قفقاز 2106184 2 06 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2