اعضای هیات علمی

علی اشرف نظری

علی اشرف نظری،

دانشیار
  • ، مدیر بخش سیاست داخلی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
  • ، مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • ، عضویت در اندیشکده سیاست
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112303
اتاق : 253
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395←…
  • ، مدیر بخش سیاست داخلی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 1393←…
  • ، استاد راهنمای دانشجویان علوم سیاسی ورودی 1392-1393 1392←1394
  • ، دبیر گروه علوم سیاسی 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، علوم سیاسی

1382 ← 1386

M.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1380 ← 1382

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1376 ← 1380

فعالیت های علمی