اعضای هیات علمی

عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112405
اتاق : 407
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تهران ، روابط بین الملل

1353 ← 1356

B.Sc ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1349 ← 1353

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1349 ← 1353

B.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1349 ← 1353

B.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1349 ← 1353

B.Sc ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1349 ← 1353

B.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1107 ← 1364

فعالیت های علمی