اعضای هیات علمی

سیدمحمد رضوی

سیدمحمد رضوی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی