معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشی
دکتر زهرا شاکری


ایمیل : zshakeri@ut.ac.ir
تلفن : 61112314-021  

 

انجام پژوهش های بنیادین و کاربردی بخشی از زنجیره توسعه کشورهاست که این امر در بطن دانشگاه ها صورت میگیرد. در این مسیر معاونت پژوهشی به فرهنگ سازی و ایجاد ظرفیت سازی برای انجام پژوهش ها مساعدت مادی و معنوی مینماید و با ترویج اخلاق پژوهش و فراهم نمودن بستر مناسب در راستای گسترش تحقیقات مورد نیازکشور گام بر میدارد.

برخی از مهم ترین حوزه های فعالیت معاونت پژوهشی شامل موارد ذیل است:

 • محاسبه و اعمال امتیاز فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی(مقالات، کتب و طرح ها)
 • انعقاد قرارداد داخلی با مجریان طرح‌های پژوهشی و پیگیری امور مالی و غیرمالی مرتبط در موارد مقتضی
 • محاسبه گرنت اساتید و پیگیری اداری پرداخت آنها
 • مساعدت در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی
 • بررسی تقاضاهای پسادکتری و طرح نوع ششم دانشجویان
 • اطلاع رسانی برنامه‌های پژوهشی دانشگاه به اعضای هیات علمی
 • مساعدت و مشاوره به اعضای هیات علمی برای اخذ طرح‌های کاربردی خارج از دانشگاه
 • همکاری با موسسات و مراکز تحقیقاتی دانشکده در راستای توسعه امر پژوهش
 • همکاری و مشاوره به مجلات دانشکده در راستای ارتقای جایگاه مجلات در سطح  داخل و و خارج از کشور
 • مشاوره به اعضای هیات علمی در انتخاب مجلات علمی مناسب داخلی و خارجی برای ارسال مقالات
 • کمک به ترویج اخلاق پژوهش و حقوق مالکیت فکری

مراکز تحت نظارت معاونت:

 این معاونت بر سه موسسه تحقیقاتی و چهار مرکز علمی و نیز کتابخانه و مجلات ذیل نظارت دارد:

 • موسسه حقوق تطبیقی
 • موسسه حقوق عمومی
 • موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
 • مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی
 • مرکز مطالعات حقوق انرژی
 • مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی
 • مرکز مطالعات عالی بین المللی
 • مجله مطالعات حقوق تطبیقی
 • فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
 • فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
 • دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
 • دوفصلنامه حقوق انرژی
 • فصلنامه سیاست
 • دوفصلنامه مطالعات  اورسیای مرکزی & Journal of Iran and Central Eurasia Studies
 • فصلنامه سیاستگذاری عمومی

 

کارشناسان معاونت پژوهشی

همکار

موضوع فعالیت

شماره داخلی

مهرنوش مصلی

مسئول دفتر معاونت و کارشناس پژوهش های کاربردی

2314

فاطمه مستخدمی

کارشناس پژوهش های بنیادین و امور گرنت اساتید

2306

 

 

ایمیل معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Research.law@ut.ac.ir

 

فرم های مورد نیاز :

آخرین سیاهه نشریات نامعتبر