معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشی
دکتر زهرا شاکری


ایمیل:   zshakeri@ut.ac.ir
تلفن: 61112314

 

ایمیل معاونت پژوهشی 

Research.law@ut.ac.ir

 

 

 

انجام پژوهش‌های بنیادین و کاربردی بخشی از زنجیره توسعه کشورهاست که این امر در بطن دانشگاهها صورت میگیرد. در این مسیر، معاونت پژوهشی اقدام به مساعدتهای مادی و معنوی در جهت ظرفیت سازی مینماید و با ترویج اخلاق پژوهش و فراهم نمودن بستر مناسب در راستای گسترش تحقیقات مورد نیاز کشور گام برمیدارد.

برخی از مهم ترین حوزه های فعالیت معاونت پژوهشی شامل موارد ذیل است:

· محاسبه و اعمال امتیاز فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی (مقالات،کتب و طرح ها)

· انعقاد قرارداد داخلی با مجریان طرح‌های پژوهشی و پیگیری امور مالی و غیرمالی مرتبط در موارد مقتضی

· محاسبه گرنت اساتید و پیگیری اداری پرداخت آنها

· مساعدت در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی داخلی و بین المللی

· بررسی تقاضاهای پسادکتری

· مساعدت در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی و طرح بنیاد ملی نخبگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی

· مساعدت و مشاوره به اعضای هیات علمی برای اخذ طرح‌های کاربردی منعقده با خارج از دانشگاه و پیگیری انجام امور اداری و مالی آن تا زمان اختتام قرارداد

· همکاری با موسسات و مراکز تحقیقاتی دانشکده در راستای توسعه امر پژوهش

· همکاری و مشاوره به مجلات دانشکده در راستای ارتقای جایگاه مجلات در سطح داخل و خارج از کشور

· مشاوره به اعضای هیات علمی در انتخاب مجلات علمی مناسب داخلی و خارجی برای ارسال مقالات

· کمک به ترویج اخلاق پژوهش و حقوق مالکیت فکری

· اطلاع رسانی برنامه‌های پژوهشی دانشگاه به اعضای هیات علمی

 

مراکز تحت نظارت معاونت

 این معاونت بر سه موسسه تحقیقاتی و چهار مرکز علمی و  10 نشریه دانشکده نظارت دارد:

 • موسسه حقوق تطبیقی
 • موسسه حقوق عمومی
 • موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
 • مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی
 • مرکز مطالعات حقوق انرژی
 • مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی
 • مرکز مطالعات عالی بین المللی
 • مجله مطالعات حقوق تطبیقی
 • فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
 • فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
 • دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
 • دوفصلنامه حقوق انرژی
 • فصلنامه سیاست
 • دوفصلنامه مطالعات  اورسیای مرکزی
 • فصلنامه سیاستگذاری عمومی
 • Society, Development and Commercial Law Review
 • Journal of Iran and Central Eurasia Studies

 

ایمیل معاونت پژوهشی 

Research.law@ut.ac.ir