اعضای هیات علمی

زهرا شاکری

زهرا شاکری،

استادیار
  • ، عضو کمیته علمی کنگره بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و جهان عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 66950254
اتاق : -
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

پروفایل

  • موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی ، عضو کمیته علمی همایش " امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق 1396←1396
  • ، عضو کمیته علمی کنگره بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و جهان عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی 1395←…
  • موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ، معاون اجرایی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 1394←1395
  • دانشکده حقوق ، عضو شورای عالی کانون جنبش نرم افزاری تولید علم دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394←1395
  • موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران- مجله علمی - پژوهشی مطالعات حقوق تطبیقی ، مدیریت دو فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات حقوق تطبیقی 1393←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1387 ← 1391

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق مالکیت فکری

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1380 ← 1384

فعالیت های علمی