اعضای هیات علمی

زهرا شاکری

زهرا شاکری،

استادیار
  • مدیریت دو فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات حقوق تطبیقی
  • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و جهان عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی
  • معاون پژوهش و فناوری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه ارزیابی اموال فکری دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112652
اتاق : 263
صفحه رخ نما

کارشناسی

حقوق

دانشگاه تهران

1384

51/18

-

 

کارشناسی ارشد

حقوق مالکیت فکری

دانشگاه تهران

1386

35/18

حقوق استیفاء شده در نظام حقوق مالکیت فکری

 

عالی

دکتری+ طی دوره فرصت مطالعاتی دوره فرصت مطالعاتی در موسسه ماکس پلانک ( ویژه حقوق مالکیت فکری) با دریافت بورس تحقیقاتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مونیخ، آلمان، پاییز و زمستان 1390.

 

حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

1391

17/18

محدودیتها و استثنائات وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط

عالی

 

 

 

Google Scholar
  • 7 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

  • عضو کارگروه ارزیابی اموال فکری دانشگاه تهران 1398←1400
  • عضو کمیته علمی همایش " امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق 1395←1396
  • عضو شورای عالی کانون جنبش نرم افزاری تولید علم دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393←1394
  • مدیریت دو فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات حقوق تطبیقی 1393←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق مالکیت فکری

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1380 ← 1384

فعالیت های علمی