اعضای هیات علمی

محمد یکرنگی

محمد یکرنگی،

استادیار
  • مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی (پردیس البرز دانشگاه تهران)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112363
اتاق : 367
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای عمومی 2 2104104 1 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
حقوق جزای عمومی 1 2104092 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
حقوق جزای عمومی 2 2104167 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
جرایم رایانه ای اطفال و نوجوانان 2104164 1 07 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق جزای عمومی 2 2104104 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق و فناوری های نوین 2104190 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق جزای عمومی 1 2104166 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق جزای عمومی 2 2104167 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کلیات حقوق جزا 2104142 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون حقوقی 2 (زبان خارجی تخصصی) 2105154 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق کیفری رایانه ای 2104036 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
حقوق جزای عمومی 2 2104104 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون حقوقی 2 (زبان خارجی تخصصی) 2105154 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق جزای عمومی 1 2104166 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
حقوق جزای عمومی 2 2104104 1 04 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق جزای عمومی 2 2104167 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کلیات حقوق جزا 2104142 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متون حقوقی 2 (زبان خارجی تخصصی) 2105154 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق کیفری رایانه ای 2104036 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی 2 2104104 1 05 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2