اعضای هیات علمی

ولی رستمی

ولی رستمی،

دانشیار
  • ، مدیر اجرائی موسسه حقوق عمومی
  • ، عضو حقوقی شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112343
اتاق : 349
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، عضو حقوقی شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران 1398←1401
  • ، معاون موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 1393←1396
  • ، مدیر اجرائی موسسه حقوق عمومی 1392←…
  • ، رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، حقوق جزاوجرم شناسی

1382 ← 1384

فعالیت های علمی