اعضای هیات علمی

سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112312
اتاق : 250
صفحه رخ نما
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
متون فقه جزایی 2104101 3 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سیاست جنایی 2104126 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سیاست جنایی 2104126 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متون فقه جزایی 2104101 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فقه استدلالی 1 2104121 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سیاست جنایی 2104126 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون فقه جزایی 2104101 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه استدلالی 1 2104121 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
سیاست جنایی 2104126 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون فقه جزایی 2104101 3 04 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1