اعضای هیات علمی

سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112312
اتاق : 250
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، سورین ، حقوق قضائی

1107 ← 1996

کارشناسی ، تهران ، حقوق قضائی

1107 ← 1365

M.Sc ، تهران ، حقوق قضائی

1107 ← 1369

فعالیت های علمی