اعضای هیات علمی

سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112312
اتاق : 250
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، حقوق قضائی

… ← 1365

کارشناسی ارشد ، تهران ، حقوق قضائی

… ← 1369

دکتری ، سورین ، حقوق قضائی

… ←

فعالیت های علمی