اعضای هیات علمی

علیرضا صدرا

علیرضا صدرا،

دانشیار
 • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
 • مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
 • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
 • معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
 • عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
 • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ریاست اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،
 • عضو کارگروه تخصصی نظام سیاسی قرآنی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
اتاق : 429
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 285 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

 • عضو کارگروه تخصصی نظام سیاسی قرآنی 1400←…
 • کارگروه تخصصی علوم سیاسی 1397←1399
 • عضو گروه تخصصی علوم سیاسی در شورای تحول 1396←1398
 • ریاست اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، 1393←1402
 • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی 1392←…
 • عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی 1392←…
 • معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها 1392←…
 • عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور 1392←…
 • عضو هیات علمی وابسته مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران 1392←1394
 • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391←…
 • مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 1391←…
 • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور 1389←…
 • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

D.V.M ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1369 ← 1378

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1361 ← 1368

کارشناسی ، علامه طباطبائی تهران ، علوم سیاسی

1356 ← 1361

فعالیت های علمی