اعضای هیات علمی

علیرضا صدرا

علیرضا صدرا،

دانشیار
 • ، عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • ، عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
 • ، مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
 • ، مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • ، عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
 • ، معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
 • ، عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
 • ، عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
اتاق : 429
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 189 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

پروفایل

 • ، عضو گروه تخصصی علوم سیاسی در شورای تحول 1396←1398
 • ، عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی 1392←…
 • ، عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی 1392←…
 • ، معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها 1392←…
 • ، عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور 1392←…
 • ، عضو هیات علمی وابسته مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران 1392←1394
 • ، مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391←…
 • ، مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 1391←…
 • ، عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور 1389←…
 • ، عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

D.V.M ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1369 ← 1378

M.Sc ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1361 ← 1368

کارشناسی ، علامه طبا طبائی تهران ، علوم سیاسی

1356 ← 1361

فعالیت های علمی