اعضای هیات علمی

محسن صادقی

محسن صادقی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -

پروفایل

  • موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ، مدیریت بخش پژوهشی تحقیقاتی حقوق تجاری اقتصادی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 1394←1396
  • دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دبیری و عضویت کمیته آموزش آزاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1392←1394
  • موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، عضویت در هیات تحریریه مجله علمی ترویجی بررسیهای بازرگانی 1390←1396
  • موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، عضویت در هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی 1390←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حقوق خصوصی

1382 ← 1387

M.Sc ، تهران ، حقوق خصوصی

1380 ← 1382

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1376 ← 1380

فعالیت های علمی