اعضای هیات علمی

رضا طجرلو

رضا طجرلو،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 353
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه) 2103141 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق اقتصادی عمومی 2103139 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/07 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
حقوق مالیه عمومی 2104136 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
متون حقوق عمومی به زبان خارجی 2120082 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
زبان تخصصی نفت و گاز 2103169 2 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مدیریت دعاوی و اختلافات در صنعت نفت و گاز 2103179 3 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حل وفصل اختلافات و دعاوی در صنعت نفت و گاز 2103211 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه) 2103141 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق اقتصادی عمومی 2103139 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق مالیه عمومی 2104136 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مالیه عمومی 2101221 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون حقوق عمومی به زبان خارجی 2120082 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی نفت و گاز 2103169 2 04 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدیریت دعاوی و اختلافات در صنعت نفت و گاز 2103179 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حل وفصل اختلافات و دعاوی در صنعت نفت و گاز 2103211 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه) 2103141 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق اقتصادی عمومی 2103139 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مالیه عمومی 2104136 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متون حقوق عمومی به زبان خارجی 2120082 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی نفت و گاز 2103169 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2