اعضای هیات علمی

رضا طجرلو

رضا طجرلو،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 353
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، مدیر گروه 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، essex ، law

1390 ← 1390

فعالیت های علمی