اعضای هیات علمی

محمدجواد رضائی زاده

محمدجواد رضائی زاده،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112358
اتاق : 346
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

D.V.M ، لیل 2 ، حقوق بین الملل

… ←

M.S ، لیل دو ، حقوق بین الملل

1364 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه ملی ( شهید بهشتی ) ، حقوق قضائی

1351 ← 1355

فعالیت های علمی