اعضای هیات علمی

محمدجواد رضائی زاده

محمدجواد رضائی زاده،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112358
اتاق : 346
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لیل دو ، حقوق بین الملل

1364 ← 1368

B.Sc ، تهران ، حقوق قضائی

1351 ← 1355

کارشناسی ارشد ، تهران ، حقوق بین الملل

1107 ← 1111

فعالیت های علمی