اعضای هیات علمی

سید مهدی ساداتی نژاد

سید مهدی ساداتی نژاد،

استادیار
  • ، نماینده نهاد رهبری دانشگاهها در کمیسیون تخصصی فرهنگی اجتماعی شورای عالی عتف
  • ، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112694
اتاق : 249
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس 1398←…
  • ، نماینده نهاد رهبری دانشگاهها در کمیسیون تخصصی فرهنگی اجتماعی شورای عالی عتف 1397←…
  • ، نماینده نهاد رهبری دانشگاهها در کمیسیون مشورتی شورای انقلاب فرهنگی 1395←1397
  • ، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394←1397
  • ، رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور 1392←1397
  • ، رئیس کمیسیون علوم سیاسی اسلامی 1392←1395
  • ، مدیر گروه های معارف منطقه 4 کشور 1385←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی